محققان uscو دانشگاه براون ادعا نموده اند که به کمک ليزر ميتوان مولکولی را درون آب درست مانند

 ملخ يک هواپيما به چرخش در آوردو بدين ترتيب به حرکت تقريبا  بدون اصطکاک درون آب دست يافت .

ميدانيم که چرخش آزاد ميتواند براحتی در گاز صورت گيرد چون فاصله بين مولکولهای گاز بسيار زياد است.

ا ولين گزارش از حرکت آزاد درون آب در مارس داده شد.امی موسکون با کمک استاد راهنمای خود 

استفان برادفورد ازدانشگاه براون توانست با استفاده از پالس های ليزر بر روی يک مولکول دو اتمی

 cn(کربن- نيتروژن)آن را به گردش درآور د بطوريکه در هر يک چهارم دور با ايجاد يک شوک موج مولکولهای آب از اطراف آن رانده ميشدند  و اگر اين چرخش ادامه يابد  همه مولکولهای آب در اطر اف آن به کنار زده خواهند

شد و بدين ترتيب ميتواند اصطکاک را در اطراف خود کاهش داده و چرخش تقريبا آزاد درون  آب داشته باشد

ترجمه مقاله ازwww.physlink.com

sunday april 9 2006