ژئوئید مدلی  هم پتانسیل از سطح زمین است که با فرض درحال تعادل بودن آب اقیانوس ها  براساس پوسته زمین نیست و بهترین برازش را با  سطح متوسط آب اقیانوسها دارد و شکل زمین فقط تحت تاثیر گرانش خود است و عواملی مانند کشند  جزرو مد، سیل و همچنین عوارض موجود در پوسته زمین، شکل آن را تحت تأثیر قرار نمی دهند


ادامه مطلب ...