بعد از حذف شبهه بر انگیز سیاره پلوتو ستاره شناسان سیاره جدیدی را در لبه منظومه شمسی کشف کردند  که در پشت مدار نپتون قرار دارد و هر  10000سال   سال  دور خورشید می گرددالبته این اولین بار نیست که ستاره شناسان خبر از کشف سیاره جدید می دهنداما  ستاره شناسان با کار انجام شده روی مدارات نزدیک نپتون در یافتند که مدار بسیار بزرگ دور از نپتون تنها می تواند مربوط به سیاره ای که حدو دا دو یا چهار برابر زمین  و یک غول گازی است باشد

www.wired.com