به مناسبت فصل امتحان

مخاطبان سال اوليها:

۱)چرا فلزات را نمی توان با مالش بار دار نمود؟

۲)کدام ماده دير گرم ميشود و دير گرمای خود را از دست ميدهد؟

۳)چطور ميشود مثل جادوگرها از انگشتان خود جرقه بيرون دهيم
و اتش سوزی راه بياندازيم؟

۴)میانجی بين ابر باردار عصبانی و ساختمان مغرور و رفيع کی هست؟