در شکلها ی زير مدلهای مختلف که  برای ساختار هسته اتم پيشنهاد شده وجود دارند که هيچکدام نتوانسته اند بطور واضحی ساختمان هسته را تشريح نمايند

 دو مدل معروف زير عبارتند از:۱- مدل قطره  ای و ۲- مدل لايه ای

 

۱ )                           ۲)

۱- مدل قطره ای : در سال ۱۹۳۹ اين  مدل توسط نيلس بر (برنده جايزه نوبل ۱۹۲۲در زمينه اتم)وجان ويلر مطرح شد . در اين مدل هسته را مشابه يک قطره کره ای شکل فرض ميکنند . می دانيم که انچه سبب کروی ماندن قطره ميگردد نيروهای کشش سطحی قطره هستند بنابراين سطح کره با حجم متناسب خواهد بود                   با چنين استدلالی ميتوان گفت که بين نيروهای نگهدارنده نوکلئونهای هسته و نيروهای کشش سطحی که مايع را کروی نگه ميدارند شباهت وجود دارد.که نيروهای نگه دارنده هسته دارای خصوصيات زيراست:

۱- داری برد کوتاه

۲-نيروی درون هسته بسيار قويتر از نيروی الکترواستاتيک بين نوکلئونها

۳- اين نيروها مستقل هستند از جفت شدگی ساير نوکلئونها

۴- اين نيرو محدود است وهر نوکلئون فقط می تواند نزديکترين نوکلئونهای خود را جذب کند

 ۲- مدل لايه ای:ما به کمک مدل قطره ای ميتوانيم تغييرات انرژی همبستگی را با عدد جرمی در نقا طی که منحنی دارای پيوستگی است توضيح دهيم ولی درنقا طی  که منحنی پيوسته نيست ديگر اين مدل جوابگو نيست وبرای توضيح رفتارهای هسته ها که نسبت به N بطور پيوسته تغيير نمی کنند مدل لا يه ای مناسبتر است            در اين مدل برای هسته ساختاری لايه ای در نظر گرفته شده که نوکلئونها در سطوح خاصی قرار ميگيرند که هر سطح دارای انرژی مخصوص به خود هستند البته فاصله لايه های هسته ای از فاصله لايه های  الکترونی بيشتر است در اين مدل نوکلئونها نيز مانند الکترون با کسب انرژی تحريک شده به لايه بالا تر ميرود و قتی نوکلئون مجبور به بازگشت به لايه خود می شود يک فوتون ازاد ميکند (پرتو گاما)

 سه مدل ديگر نيز مطابق شکلهای زير برای هسته ارائه شده اند

A-در اين مدل پروتونها (گويهای ابی رنگ)و نوترونها (گو يهای نارنجی)شديدا بهم فشرده هستند ويکصد تريليون بار(۱۰۱۴) چگالتر از اب  هستند با استفاده از اين مدل نيروی هسته ای براحتی توضيح داده می شود

اC-ين مدل از مدل لايه ای اقتباس شده با اين فرق که نوکلئونها را بطور جداگانه روی مدار در نظر گرفته.

E-مدل فوق ترکيبی است از مدل لايه ای و قطره ای ونوکلئونها جفت جفت بر روی لايه ها قرار خواهند گرفت.