دانشمندان دريا فتند که به سه طريق ميتوان به انرژی عظيم درون هسته دست يافت

۱)شکافت هسته ایـ ۲)همجوشی هسته ایـ ۳)ساخت  هسته اتمی

۱ـشکافت هسته ای(fission):برای شکافت هسته ای از هسته های سنگين استفاده می شوددر شکل زيربا شليک يک نوترون به  هسته اورانيم  ۲۳۵پديده شکافت اتفاق ميافتد که علاوه بر ازاد شدن دو نوترون ودوهسته جديدحدود ۲۰۰مگاولت انرژی ازاد می شود.نوترونهای ازاد شده نيز ميتوانند هسته های جديدتر بوجوداورند 

 

 

 

۲- همجو شی هسته ای: برای اين پديده به هسته های سبک احتياج داريم هما نطور که در شکل زير می بينيم دو هسته دو تريم و تريتيم با يکديگر ترکيب شده و هليم توليد می کنند اگر يک کيلو گرم هليم توليد شود حدود ۲۰۰ کيلو وات ساعت انرژی توليد می شود

 

 

  2H + 3H ----> 4He + n