پلا سما چهارمين حالت ماده است  و هما نطور که در شکل فوق ميبينيد   بطور طبيعی  در  رعدو برق-دربادهای خورشيدی -در کهکشانها 

و... وجود دارد .پلاسما را ميتوان بطور مصنوعی در آزمايشگاه توليد نمود. اگر درون محفظه ای مانند يک کره دو الکترود قرار دهيم ومحفظه

را پراز گاز بی اثر نماييم  برقراری اختلاف پتانسيل جريان متناوب چند کيلو ولت بين دو الکترود  سبب برانگيختگی اتمهای گاز ميشود که اتمها

برای برگشتن به حالت پايدار از خود نور ميدهند ومارشته های درخشان وزيبای پلاسما را خواهيم ديد  .

با وجود ولتاژ بالا  بسامد مورد استفاده در کره های پلاسما بسیار بالاست که مانعاز اثر ولتاژ بر بدن ميشود .البته کره های پلاسمای موجود

در بعضی از آزمايشگاهها با مبدل ولتاژ ۱۲ ولت کار ميکنند که خطری نداردو براحتی ميتوان آنرا لمس نمود