دوتلسکوپ اشعه ايکس توانستند بلعيدن قسمتی از ستاره را توسط يک سيا هچاله

به منجمان ودنيا نشان دهند                                        شنبه، 16 اسفند، 1382

اسم شمامیتواند روی ستاره دنباله دار جاودانه شود:

مردم جهان روزچهارم جولای ۲۰۰۵میلادی را جشن خواهند گرفت زیرا در این روز هزاران نام بروی
ستاره دنباله دار حک خواهد شد.این نامها بر روی لوحه ای حکاکی شده وتوسط یک فضا پیما ی متعلق به ناسا بروی ستارهدنباله دار قرار خواهد گرفت.اگر شما هم مثل من عاشق فضای بیکران هستید می توانید به ادرس زیر رفته ثبت نام کنید

//:http
.deepimpact.jpl.nasa.gov

يكشنبه، 28 اردىبهشت، 1382

undefined