فضا پيمای کاسينی درسال ۱۹۹۷ با همکاری اساو ناسا به فضا پرتاب شد پس از چند سال سفر در فضا در ژوئيه۲۰۰۴  به کيوان رسيدکاسينی با خود  کاوشگر هويگنس را حمل مينمود که توانست با موفقيت  در سال ۲۰۰۵برروی  تايتان   بزرگترين قمرکيوان فرود آيد وعکسهای زيادی از اين قمر به زمين ارسال نمايد عکس فوق  تايتان رانشان ميدهد .دانشمندان معتقدند که دراينقمر درياچه ای از متان وجود دارد.در حال حاضر هم کاسينی هنوز مشغول فرستادن عکسهای ارزشمندی از کيوان می باشد

کاسينی علاوه بر اينها آزمايشی  بنابرنظريه نسبيت عمومی انيشتين  مطابق شکل زير انجام داد.و نتيجه آزمايش بار ديگردرستی فرضيه های اين دانشمند بزرگ را اثبات نمود.طبق اين نظريه  خورشيد در فضای  اطراف خود خميدگی بوجود می آوردکه ميتواند هم بر مسير پرتوهای رادار و هم بر مسير پرتو نور اثر گذاشته و آن را از مسير مستقيم منحرف  سازد  تصوير زير نشان ميدهد که چون پرتو رادار از نزديکی خورشيد ميگذرد تا به زمين برسدخميدگی فضا  ی اطراف خورشيد سبب طولانی تر شدن مسير پرتو ميشود ودر نتيجه  پرتوهای رادار کاسينی  ديرتر به  زمين خواهد رسيد.

 

                                                             ايروين شاپيرو در کنار آرم سال جهانی فيزيک

البته شاپيرو فيزيکدان آمريکايی درسال ۱۹۶۵ نيزتوانسته بود نظريه خمش را با ارسال پرتورادار به زهره اثبات نمايد .درآن زمان وی  در دومسير پرتو رادار را به طرف زهره فرستاد. يک مسير دورتر از خورشيد از زمين به زهره ميرفت ومسير دوم از کنار خورشيد عبور ميکردوبه زهره ميرسيد وی نشان داد که اگر پرتورادار از نزديکی خورشيد عبور کند تا به زهره برسدبه علت خمش فضابايد ۴۰ کيلومتر راه بيشتری را نسبت به مسير اول  طی نمايد

تصوير زيريکی ديگرازاقمار کيوان به نام انسالادوس است دانشمندان ناسا يا تجزيه تحليل اين عکس ارسالی (رنگهای بدست آمده )به وجود چشمه های بخار ويخ پی بردند اين کشف بسيار غير مترقبه وشگفت آور بود

دانشمندان با دريافت خبرهای جديد- وجود آب روی اين قمرEnceladosرا حتمی دانستندو پيش بينی نمودند که در اين قمر ميکروبهايی به عنوان شکل اوليه حيات وجود داشته باشد واين موضوع برای ما زمينيها بسيار اهميت دارد آيا واقعا بشر پايگاه زيستی جايگزين زمين را يافته است؟

http://saturn.jpl.nasa.gov

http://ciclops.org

http://www.thecouriermail.news.com