مسیر حرکت یک سیارک در مدار زمین

 

سیارکها  هزارن صخره  فضایی هستند که بروی کمربندی مابین مریخ و مشتری قرار دارند و قطرشان از یک کیلومتر تا دو کیلومتر است .

گریز از مرکز بعضی ها بزرگ است و به طرف مدارمریخ منحرف میشوند وبعضی ها هم که گریز از مرکز کوچکتر دارند وارد مدارزمین وحتی زهره و عطاردمیشوند .                                                               

ناسا این سیارکها را شناسایی وگذارش میکندبعنوان مثال پارسال  سیارکی به نام xp 2004حدود ساعت ۴:۴۴ (گرینویچ )از نزدیکی زمین در نقطه ای عمود برآمریکای شمالی عبور نمود  سیارک فوق یکی از صدها سیارکی است که پس ازگذشت یک دوره مشخص  ازنزدیکی زمین عبور مینماید مردم ساحل غربی آمریکامیتوانند  این صخره فضایی را ببینند که در حال حاضر در حدود ۲۶۹۰۰۰ مایل  از زمین فاصله دارد و بگفته  ستاره شناسان خطر برخورد آن با زمین وجود ندارد .

پهنای این سیارک ۵/. مایل بود  یعنی به اندازه یک کوه متوسط. به هرحال سیارکها از این جهت مورد توجه دانشمندان هستند که برخورد سیارکها با زمین میتواند بسیار فاجعه آمیز باشد بطوریکه بعصی از دانشمندان یکی از علل اصلی انقراض دایناسورها را برخورد یک سیارک عظیم با زمین میدانند .

در حال حاضر سیارکی به نام ۲۰۰۲ان تی 7 که دو کیلومتر عرض دارد  توجه دانشمندان را جلب کرده است عده ای معتقد بودند که این سیارک در اول فوریه سال  2019 به زمین برخورد میکند وعده ای هم با محاسبه نشان دادند که این برخورد غیر محتمل است هر چند بعضی از دانشمندان میگویندبا توجه به بررسی حرکت این سیارک برخورد این سیارک در سال 2060 است ولی باز عده ای دیگر آن را رد میکنند بدیهی است که برای جلوگیری از احتمال باید راهکارهایی را ارائه داد از جمله این راهها ساخت راکت بعنوان یک  یدک کش جاذبه ای است که میتواندبروی سیارک  بنشیند و مسیرش را تغییر دهد

راستی اگر ناگهان از رادیو اعلام کنند که سیارکی عظیم به سوی زمین در حرکت است و ساعتی دیگر زمینی که بر رویش ایستاده ا یم منفجر خواهد شد چه احساسی خواهید داشت؟

http://science.nasa.gov/headlines/y2006/09jun_moonlets.htm

http://www.newsnet5.com/news/9459757/detail.html

www.bbc.com