به سوی مریخ خانه دوم زمینیان

تصویر از تلسکوپ هابل
فضاپيمای اکتشافی مريخ

قبل از نيمه شب دوم ژوئن ۲۰۰۳ يک موشک سايوزکه حامل فضا پیمای مارس اکسپرس بود از پايگاه فضايی بايکونر قزاقستان به فضا پرتاب شد بر روی این فضا پيمای ایک کاوشگر به نام بیگل۲نصب شده بودهدف از اين برنامه فضايی جمع اوری اطلا عاتی ازخاک اين سياره مرموزتوسط بیگل۲ بود .سفر به مريخ به مدت شش هفته به طول کشید.

مقایسه مریخ و زمین :

فاصله زمين تا خورشيد ۹۳ميليون مايل و فاصله مريخ تا خورشيد ۱۴۲ميليون مایلطول يک روز زمينی ۲۳ساعت و ۵۶دقيقه و طول يک روز مريخی ۲۴ساعت و ۳۷دقيقه(هر مایل 1609متر است)یک سال زمین ۳۶۵ روز ویک سال مریخ ۶۸۷ روز
مواد تشکيل دهنده اتمسفر زمين اکسيژن نيتروژن هيدروژن بخار اب ودی اکسيد کربنو.مواد تشکيل دهنده اتمسفر مريخ بيشتر دی اکسيد کربن ومقداری بخار آب است که تنها
۱۳٪ آن را اکسیژن تشکیل می دهد.جاذبه مریخ ثلت جاذبه زمین است در حدود ۳/۳ مت
بر مجذور ثانیه دمای روز مریخ ۲۷ درجه و دمای شب در ان ۱۳۷- درجه سانتیگراد استزمين فقط يک قمر (ماه) دارد و مريخ دوقمر زيبا به نامهای فوبوس و دموس دارد .مریخهمواره برای بشر جذاب بوده ودر رابطه با ان تحقیقات زیادی صورت گرفته در همین راستا اژانس فضايی اروپا اسا در برنامه فضايی خود بنام ارورا در نظر دارد فرود انسانرا بر اين ستاره مرموز بين سالهای ۲۰۲۵-۲۰۱۵ ميلا دی محقق گرداندو بسیار امیدوارند کهکاوشگر مریخشان (بیگل ۲ )به کمک بازوهای مکانیکی خود بتواند از خاک مریخ نمونه برداریکند فرق اصلی این کاوشگر اروپایی با کاوشگرهای امریکایی روورها این است که دارای چرخ برای گردش روی مریخ نمی باشد .در شکل زیر بیگل ۲ را می بینید

.

.


اين اقا پروفسور کولين پيلينگر است که در کنار مدلش از بیگل
۲ ایستاده

چشم هم چشمی ناسا با اسا:
اژانس فضایی ناسا نیز توانست مانند اژانس فضایی اروپا کاوشگر مریخ خود راتوسط موشکدلتای
۲
برای ماموریت به مریخ بفرستد این پرتاب در روز سه شنبه دهم ژوئن 2003 از پایگاهکیپ کاناورال فلوریدا صورت گرفت .این موشک حامل کاوشگری بودکه از نسل روورهایک اوشگر قبلی مریخ است ولی به مراتب کاملتر از ان بطوریکه در هر روز مریخی ۴۰ متر را طی
خواهد نمود نام این کاوشگر را دختری کوچک به نام سوفی کوللیز انتخاب کرد.که در عکس
زیر کنار مدل کاوشگر ایستاده.هدف از این برنامه فضایی جمع اوری اطلا عات دقیقتر راجع به مریخ است دانشمندان ناسا  کاوشگر دوقلوی اسپریت یعنی    آ  پو رچونیتی را نیز به مریخ اعزام کردندد البته قبلا ناسا در سال ۱۹۷۶و۱۹۹۷ دو مامورریت را ترتیب داده بود که طی ان روورهای کاوشگرمریخ نتوانسته بودند اطلا عات زیادی را در مورد مریخ در اختیار محققان قرار دهند


تصویر فوق که توسط سفینه سازمان فضایی اسا فرستاده شده(رنگهای آبی) نشان دهنده وجود مقدار  فراوانی آب بر روی سياره مريخ است

پيريت (روح )است که سرگرم حفاری است

تصويرهای ارسالی توسط دوربين نصب شده روی کاوشگر اسپيريت در ۹فوريه ۲۰۰۴ از سطح مريخ گرفته شده که نشان دهنده سطوحی ناهموار است مانند علامتهای عبور اب از بستر يک رودخانه خشک شدّه بعد از فرود موفقيت اميز اسپيرت روی مريخ ناسا بشدت در فکر سفر انسان به مريخ است مهمترين مشکل وجود پرتوهای گاما ی جاری برروی مريخ است که بايد به کنترل در ايد ميدانيم که بدن انسان بطور محدودی می تواند اين پرتوها را تحمل کند در کل زير رويای فرود انسان نقاشی شده.همچنيناسا سرگرم تحقيق پديد اوردن خانه های سبز درمريخ وماه است که بتوان در سفرهای فضايی براحتی به غذا و اکسيژن دسترسی داشت. 

اسپيريت در سوم ژانويه بر روی مريخ فرود امدمحل فرود امدن ان برروی گودال  (Gusev) گوسو بود اميد فراوانی است که ايت کاوشگر بوسيله بازوهای مکانيکی خود بتواند از خاک مريخ نمونه برداری کند واطلاعاتی از وجود مواد مختلف خصوصا از وجود اب بدست اورد  کاوشگر ديگر مريخ نيز به نام اپور چونييتی  و بروی (Meridiani Planum) فرود آمده که بيابانی برروی مريخ است  هردوی اين مريخ نوردها عمليات خود با موفقيت انجام داده اند هرچند اسپيرت پر کارتر از اپورچونيتی است

<

تصویر فوق آپور چونیتی را روی مریخ نشان میدهد

 

www.britannica.com

www.physlink.com/

www.daviddarling