پاسخ سوال دانش آموزان عزیزم زهره وندا

کشند  یا جزرو مدپدیده طبیعی است که بشر از دیرباز با آن بصورت بالا آمدن آب اقیانوسها (فراکشند یا مد )و پایین رفتن آب اقیانوسها (فروکشند یا جزر ) آشنا بوده است .در مصر باستان ساکنان کناره های رود نیل سالانه برای فرارسیدن این پدیده با انجام مراسم قربانی انتظار میکشیدند تا زمینهایشان را به کمک آن آبیاری کنند و هرسال کاهنان مصری مسئولیت  اندازه گیری میزان طغیان رود  را برعهده داشتند وآن را مقدس میشماردند در کشورمان   ایجاد و تدوین چارت ها هم جزرومدی از خلیج فارس می تواند کمک زیادی به امور مختلف دریا یی نماید از نیروی کشند میتوان برای تولید برق نیز استفاده نمودهمچنین کشند برداده های نجومی و ژئودزی تاثیر گذار است و همه اینها نشان دهنده اهمیت مطالعه  پدیده کشند میباشد

 

تعریف پدیده کشند

به افت و خیزهای تناوبی سطح آب اقیانوسها و پوسته زمین درنتیجه عملکردنیروهای جاذبه ماه وخورشید وزمین وسایر سیارات  کشند گفته میشود

 

 

 

یک روز کشندی زمین درمدت 24ساعت یک باربدور محور خود می چرخدو ماه نیز درمدت 29.5روزبه دور زمین میگردد بنابراین میتوان گفت که پس از 24 ساعت  ماه 29.5/1گردش خود را به دور زمین   انجام داده است یعنی  12  د رجه جلو میرود

   باوجود حرکت ماه میتوان گفت یک روز کشندی 24 ساعت و 50 دقیقه است

 

جریانهای کشندی

با خیزش وافول مد،آبها به صورت افقی جریان پیدا میکنند که به آنها جریانات کشندی گویند.

با خیزش مد آب به صورت سیل مدی ( flood tide ) منطقه پست سواحل را می پوشاند وقتی مد فروکش میکند جریان معکوس به نام مد افولی

( ebb tide  ) بوجود می آیدکه سبب بیرون آمدن پهنه های غرق شده میشوند

 

تعریف مهکشند و کهکشند :

در طی گردش ماه  بدور زمین وقتی زاویه بین ماه وخورشید صفر شود ماه  در  موقعیت بدر (ماه کامل- مقابله) و یا ماه نو (مقارنه )قرارمیگیردکه نیروی قمری ( lunar )وشمسی ( solar )یکدیگر را   تقویت نموده بالاترین برکشندرا روی زمین وبرآبهای اقیانوسها ودریاها وارد میکنند که  به آن کشند بهاری یامهکشند ( spring tid e )گویند که بیشترین آنومالی راهم بر سطح زمین ایجاد میکند.