اگر طبقه  بندی جو برحسب دما صورت گیرد تا ارتفاع 12 کیلومتری را ورد سپهر Tropospher))و از 12 تا 40 کیلومتری را آرام سپهرstratospher) )از ارتفاع 40 تا 80 کیلومتری را میان سپهر(Mesospher ) و از 80 تا 600 کیلومتری را گرم سپهر(Termospher) گویند

http://www.windows2universe.org/earth/