دراین صبح فرخنده تابناک            که از زندگی دم زند  جان خاک

بیا با دل وجان پاک                      همه لحظه ها را به شادی سپار

نوایی هم آهنگ باران بر آر              خوش امد بهار خوش آمد بهار