به نورهای رنگی درخشنده رقصان در آسمان تیره شب شفق  یا (aurora )گویند و به علت فراوانی آن در مناطق قطبی به آن شفق قطبی گفته می شود این پدیده بیشتردر محدوده ارتفاعی 95 تا 115 کیلومتر ی زمین در یون سپهر رخ می د هد در عرض های جغرافیائی شمالی به آن شفق شمالی (aurora borealis) و در عرض های جغرافیائی جنوبی به آن شفق جنوبی(aurora australis) گویند. رنگ های غالب در شفق ها، سبز و قرمز هستند

 این پدیده هر شب در نواحی قطبی زمین با تابناکی 1000 ریلی ( هر ریلی صد هزار فوتون بر سانتیمتر مربع در ثانیه) مشاهده می شود بیشترین تابندگی شفق قطبی درهنگام طوفان های خورشیدی با دوره تناوب 11 سال است.

علت پدیده  قطبی به دام افتادن ذرات باردار خورشیدی در تله میدان الکترو مغناطیسی زمین است که براین ذرات نیروی لورنتس وارد شده وموجب انحراف مسیرالکترونهادرمیدانها ی مغناطیسی می شوند

نیروی لورنتس به صورت مجموع نیروی الکتریکی و مغناطیسی تعریف می شود

F=qE+qvBsin alpha

 

منابع: سایت های ناسا و ویکی پدیا