جواب دانش اموزان عزیزم   زهرا و مریم

www.physorg.com

بوزن هیگز یک ذره زیر اتمی  ناشی از شکافت نوترون -پروتون و الکترون است که دارای انرژی حدود 125 گیگا الکترون ولت است.فیریکدانان معتقدند که پس از انفجار بزرگ بیگ -بنگ  میدا ن عظیمی از این ذرات  هیگز وجود داشت که ذزات پرسرعت با سرعت نور وبدون جرم را به دام انداخته وسبب جرم دار شدن ان ها می شوند وچون نقش مهمی در تشکیل جرم داشته به آن ذره خدا می گویند.در چهارم جولای 2012 مر کزتحقیقات سرن اعلام کرد که ذره خدا با انرژی124   تا 125  گیگا الکترون ولت را کشف کرده کرده اند .