ژئوئید مدلی  هم پتانسیل از سطح زمین است که با فرض درحال تعادل بودن آب اقیانوس ها  براساس پوسته زمین نیست و بهترین برازش را با  سطح متوسط آب اقیانوسها دارد و شکل زمین فقط تحت تاثیر گرانش خود است و عواملی مانند کشند  جزرو مد، سیل و همچنین عوارض موجود در پوسته زمین، شکل آن را تحت تأثیر قرار نمی دهند


تصویر ژئوئید جدید توسط ماهواره گوس از زمین ارائه شده. در تصویر فوق رنگ زرد مناطقی با بیشترین گرانش و رنگ آبی مناطقی با کمترین گرانش را نشان می دهند.