مقبره  غیاث الدین  ابوالفتح عمر  بن ابراهیم خیام- نیشابور

از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن

فردا که نیامده است فریاد مکن

بر نامده و گذشته بنیاد مکن

حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

 

یکی از ارزنده ترین آثار عمر خیام گاه شمار جلالی در سال454 هجری قمری است

یادش گرامی باد