مختصات در روی زمین

•طول جغرافیایی:زاویه بین نصف النهار گذرنده از نقطه مورد نظر و نصف النهار مبدأ که طبق توافق جهانی از رصد خانه گرینویچ واقع در انگلستان می گذرد.
•عرض جغرافیایی : زاویه بین قائم محل و صفحه استوا
 
مختصات رشت(        37و49   )