سه نظریه معروف در مورد جهان موازی وجود دارد

1- نظریه کوانتمی جهان موازی

طبق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ  ذره می تواند در یک لحظه در دو جا باشد.


ادامه دارد