طو فان خورشیدی عظیم 2014

 

باد خورشیدی   عبارت است از جریان پیوسته ای از پلاسما که شامل الکترون وپروتون ومقداری هم یونهای سنگین است و بدلیل انفجارهای هسته ای از نقاطی به نام لکه های خورشیدی  بطور شعاعی از خورشید خارج می شوند.  این پلاسما توسط گرادیان فشارنزدیک  ناحیه فوتوسفر خورشید رانده می شود.   به واسطه تاثیرهمزمان گرادیان فشار ومیدان گرانش خورشیدsolar wind یا باد خورشیدی روی مدار زمین با سرعتهای مافوق صوت  می رسد.در واقع  فعالیت لکه های خورشید  که شامل فوران ذرات بار دار سطح خورشید می باشد عامل آغاز کننده طوفان است که وقتی به زمین برسد انواع آشفتگی های مغناطیسی روی دستگاههای الکترونیکی بخصوص ماهوار ه ها در مدارزمین  وروی زمین را ایجاد می کند محققان همواره فعالیتهای لکه های خورشید را با دستگاههایی که مغناطیس نگاشت نام دارند اندازه گیری می کنند.لکه های خورشیدی هر 11 سال یکبار به بیشترین مقدارشان میرسند که در این زمان معمولا شدیدترین و قویترین طوفانهای مغناطیسی ظهور می کنداثر طوفان مغناطیسی بر روی نگاشت مغناطیسی را می  توان از سایت زیر دید.اخیرا جنی هریسون کارشناس آب و هوای جهانی از سی ان ان گزارش دادکه  بزرگترین طوفان خورشیدی   در 10 اکتبر 2014 رخ خواهد داد که سبب اختلال در ناوبری و سامانه های ناوبری هواپیمایی و...... خواهد شد . بدلیل تمرکز میدان مغناطیسی زمین در قطب مردمان آن ناحیه طوفان خورشیدی را با شدت بیشتری دریافت میکنند. ایران در عرض جغرافیایی پایین تر اثرهای کمتری را از طوفان مغناطیسی احساس میکند

در شکل لکه خورشید وفوران شعله های حاوی ذرات باردار به طرف زمین دیده میشود

 

http://www.solar-storm-warning.com/solar_storm_cycle_24.html

/ 1 نظر / 90 بازدید