تابندگی خورشیدی -solar irradince

مقدارتابندگی دریافت شده دریک محل ساعت به ساعت روزبه روز و ماه به ماه و فصل به فصل درحال تغییر است وبستگی به جرم –رطوبت –مه آلودی-زاویه سمت الراس دارد.مقدار تابندگی  خورشیدی متناسب با عرض جغرافیایی افزایش یا کاهش می یابد و بطوریکه مقدار تغییرات تابندگی مربوط به تغییرات فصلی در عرضهای جغرافیایی بالا زیاد تراست.بیشتر ین نوسانات فصلی ناشی از افت وخیزهای موجود در تابندگی دریافتی از خورشید است که افت وخیزهای تابندگی نیز به علت تغییرزاویه انحراف خورشید از فصلی به فصل دیگر است.  

•وقتی خورشید در شمال صفحه استوا است به دودلیل هوا در نیمکره شمالی گرم ودر نیمکره جنوبی سرد است
•1- اشعه خورشید متمرکز تراست
•2-خورشید درنیمکره شمالی مدتطولانی تری بالای افق است

بعنوان مثال در اواخرخرداد درعرض جغرافیایی °40شمالی 15 ساعت روشنایی روز است

تغییر در فاصله زمین تاخورشید نیزدر میزان دریافت تابندگی زمین تاثیر ناچیزی  میگذارد

/ 0 نظر / 73 بازدید