پست های ارسال شده در آدر سال 1382

ميدان مغناطيسی زمين

ميدان مغنا طيسی زمين :                                                                                                                       از 400 سال پيش  بشر می دانست که اگر ا هن ربا ئی را از نقطه ای ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 30 بازدید