مخا طبا ن:دانش اموزان سال اول
در پایان فصل اول دانش اموزان سال اول موظف به ارائه تحقیق در مورد انرژی و منا بع ان هستند:
انرژی و منا بع ان:
انرژی واژه ای یونا نی است وبه معنای کا ر در درون خود می با شد اولین بار در 200 سال پیش تامس یانگ انرژی را تعریف نمود :انرژی عامل انجام کار است
ویلیا م ژنیکین در سال 1853میلادی انرژی پتا نسیل را معرفی نمود یعنی انر ژی هر چیز ی که هر لحظه ممکن است شروع به افتادن کند.
لرد کلوین در سال 1865 میلادی انرژی جنبشی را معرفی نمود سینیتیک به زبان یونا نی یعنی حرکت (جنبش).
میزان مصرف انواع انرژی در جهان:
1- نفت 37./. : نفت یا (PETROLEUM) واژه لاتینی است و به معتای روغن سنگ است از نفت خام
بترتیب بنزین-پارافین-گاز-نفت سوخت- روغنهای نرم کننده استخراج میشود.
2-زغال سنگ25./.:از معدنهای ذغال سنگ میتوان ذغال سنگ استخراج نموداگر زغال سنگ سوزانده شود
گاز زغال که بسیار تمیز وپاک است وهمچنین کک یعنی زغال سوخته شده حاصل می گردد

3-گا ز طبیعی 22./. :گاز طبیعی یکی از مشتقا ت نفت خا م است که توسط لوله کشی از خواستگا ه طبیعیشا ن
به شهرها اورده می شوند.
4-انرژی اب7./. :با استفاده از سدهای هیدرولیک که در پا یین انها توربین نصب گردیده میتوان انرژی اب
جمع شده در پشت سد را مهار نمود این انرژی بسیار پاک است
5-انرژی هسته ای 6./. : به روشهای گداخت هسته ای و شکا فت هسته ای میتوان مقادیر عظیمی انرژی کسب نمود
انرژی حا صل از نیم کیلو اورانیم یک میلیون بار بیشتر از نیم کیلو زغال سنگ است


6-انرژی های دیگر 4./. : مانند انر ژی خورشیدی - انرژی با د(بخصوص در هلند) - انرژی جزرومد(در فرانسه)-~ Wednesday, January 01, 2003

کمی استراحت:
فصل امتحا نا ت هست میزونیمکتها رو مرتب چیدند بچه های پر سرو صدا از حول امتحا ن سا کت شدند .ییاد سالها پیش میا فتم و حال دانش اموزانم را درک میکنم
هنوز نوبت امتحان فیزیک نرسیده و فعلا ورقه ای برای تصحیح ندارم امیدوارم تما م تلا شها یم به ثمر برسند و شاگردانم نمره های عا لی بگیرند
posted by nasrin at 9:03 AM
~ Monday, December 30, 2002

پدیده فتو الکتریک:
در اواخر قرن 19هانریش هر تزمشا هده نمود که هرگا ه نور فرابنفش به کلاهک فلزی الکتروسکوپ باردار با بار منفی بتابد الکتروسکوپ خنثی میشود یعنی نور فرودی
میتواند الکترونهای اضا فی را از الکتروسکوپ جدا کند . در سال 1905 میلادی انیشتین با استفاذه از نظریه کوانتمی نور توانست چگونگی بوقوع پیوستن این پدیده را توضیح
دهد
نظریه انیشتین:

وقتی به صفحه فلزی نور با طول موج کوتا ه بتا با نیم تعدادی از کوانتومهای انرژی نور فرودی جذب صفحه فلزی می شود که می تواند الکترونهای منفرد اتمهای فلز را از محل خودشان جدا سازد زیرا وقتی یک فوتون به یک الکترون منفرد برخورد کند از حرکت با ز میا یستد وانرژی خود را به الکترون میدهد اگر این انرژی بیشتر از انرژی
مقید الکترون(انرژی که تحت ان در مدار قرار گرفته) با شد پس از جدا کردن الکترون بقیه انرژی فوتون به انرژی جنبشی الکترون تبدیل میشود.


E=hf+k
hf=انرژی مقیدالکترون یا تابع کا ر
K=انرژی جنبشی الکترون
E=انرژی فوتون فرودی


نتا یج حا صل از نظریه انیشتین:
1- برای جدا کردن یک الکترون مقید به فلز با ید انرژی نور فرودی بزرگتر ویا مساوی با بسامد الکترون مقید به فلز باشد.


2-هر چقدر شا رنور فرودی منا سب بیشتر با شد تعداد الکترونهای بیشتری از سطح فلز ازاد خواهند شد.
posted by nasrin at 4:56 AM
~ Tuesday, December 24, 2002

posted by nasrin at 5:19 AM
~ Friday, December 20, 2002

هما یش علمی:

در 29اذر 81در دهکده ساحلی دومین هما یش علمی - اموزشی دبیران فیزیک استا ن گیلان به همت
اموزش و پرورش استا ن گیلان و انجمن فیزیک استا ن برگزار گردید.
در این هما یش مدیر کل اموزش و پرورش ا ستان جنا ب اقای اسدی پرور و معا ونت پژو هش برنا مه ریزی
منابع انسانی اقای فقیر پورو دکتر قاسم زاده عضو هیئت علمی دانشگا ه گیلان و جمعی از دبیران فرهیخته فیزیک استان گیلان حضور داشتند.
برنامه ها توسط خا نم توتونچی یکی از گردانندگا ن هما یش بتر تیب زیر اعلام گردید.
عنوان برنا مه ها:
1- تلاوت قران مجید
2- سخنرانی دکتر فقیرپور
3-سخنرانی دکتر قا سم زا د عضو هیئت علمی دانشگا ه علوم پا یه
4-سرود
5-ارا یه مقا له علمی توسط اقای راسخ (دبیر فیزیک)
6- گزارش انجمن فیزیک توسط رئیس انجمن اقای قربا نی
7- ارایه ازما یش ابتکا ری توسط یک دانش اموز فهیمه رحما نیا ن
8-نما زو نا ها ر
9- اخذ رای و اعلام نتا یج برای تعیین اعضای شورای اجرایی جدید

posted by nasrin at 7:30 AM
~ Friday, December 13, 2002

12
posted by nasrin at 5:06 AM

میدان مغنا طیسی زمین

از 400 سال پیش بشر می دانست که اگر ا هن ربا ئی را از نقطه ای بیا ویزد هر
کدام از دو سر ا هن ربا همواره در راستای شما ل و جنوب جغرا فیا ئی زمین
می ایستند قطبی از اهنربا که در راستای شمال جغرافیا ئی است قطبN و دیگری را
قطب S نا مید ند . و علت این رفتا ر اهن ربا را وجود میدان مغنا طیسی زمین
دانستند.
در واقع کره زمین ما نند یک اهنربا ی قوی عمل میکند که قطب N ان در جنوب
جغرا فیا ئی قرار دارد( که می تواند قطب S اهن ربا ها را به سمت خود منحرف

سا زد ) و قطب S اهن ربای درون زمین در شمال جغرافیائی قرار دارد (که
میتواند قطب N اهن ربا را به سمت خود منحرف سا زد). از انجا ئیکه
محور مغنا طیسی زمین یعنی( خطی که بطور مستقیم از دو قطب مغنا طیسی
زمین می گذرد) کا ملا بر محور دوران زمین یعنی( خطی که از دو قطب
شمال و جنوب جغرافیائی زمین میگذرد) منطبق نیست بنا بر این یک عقربه
مغنا طیسی که مما س بر محور مغنا طیسی زمین می ایستد نمی تواند جهت
شمال و جنوب جغرافیائی را دقیقا تعیین نما ید.
posted by nasrin at 4:33 AM
~ Tuesday, December 10, 2002

کمربند تششعشی زمین:

هرگا ه ذره بارداری در میدان مغنا طیسی زمین قرار بگیرد از طرف میدان بر ان ذره نیروی لورنتس وارد میشود


& F=qvBSIN
F=نیروی لورنتس
q=با ر ذره
v= سرعت ذره
B= شدت میدان مغنا طیسی
&= زاویه بین میدان و سرعت ذره


میدانیم که در نتیجه اندرکنش هسته ای درون خورشید بطور مداوم ذرات پر انرژی با سرعت 500KM/S در فضاگسیل میشوداین امر سبب میگردد
که سیلی از این ذرات به سمت زمین بیا ید ودر دام حوزه های مغنا طیسی زمین بیا فتند


از انجا ئیکه در قطبین زمین شد ت میدان مغنا طیسی بیشینه است نیروی لورنتس وارد بر ذرات بنیادی بسیار بزرگ است .


اگر یک گروه پروتون یا الکترون عمود بر میدان وارد میدان مغنا طیسی شود
نیروی لورنتس وارد بر انها از طرف میدان یک نیروی عمودی ومرکز گرا
خوا هد بود که سبب حرکت دورانی پروتونها خواهد شد.
f=mV.V/r
F=qvb


در نتیجه: r=mv/qB


بنابراین ذرات در یک مسیر دورانی شروع به حرکت میکنندو مسیر حرکتشان
بطور ما رپیچی بدورخطوط میدان مغنا طیسی زمین خواهد بود بعضی از
ذرات که بطور موازی با میدان به زمین می رسند هیچ نیروئی بر انها از طرف
میدان مغنا طیسی زمین وارد نمی شود و نیروی لورنتس وارد بر ا نها صفر
میشود و بر می گردند و به این ترتیب تعداد بیشما ری ذره در حوزه های قطبی
زمین در رفت و امد هستند وچون در قطبین ما نند سا یر نقا ط مختلف زمین
هوا موجود است این ذرات به مولکولهای هوا بر خورد می کنند وچون حامل
انر ژیهای زیادی هسند با جذب مولکولهای هوا انها رایونیزه کرده ودر نتیجه
ذرات جدید و کوانتمهای گاما تولید می کنند و ما نقا ط در خشانی را در قطب
شاهدخواهیم بود که به ان کمر بند تشعشعی و یا کمر بند وان الن گفته می شود .


لا زم به ذکر است که ا ولین بار این پدیده در سال 1958 مشا هده گردید و
سپس بشرتوانست در سال 1962 در اثر انفجا را تمی ان را بطور مصنو عی ایجا د کند.منا بع : الکترودینا میک پیش دانشگاهی - سکسل . راب . استریرو ویتس
اطلاعا ت عموی و دانشگا هی


posted by nasrin at 6:28 AMintro_setting=D>undefinedundefinedintro_setting_sun.ipg=D>intro_la_dus.ipg5cm=D>intro_ladusk.ipg=D>CelestialHelix_sm.ipg=D>1-y_yano.jpg1-y_yano.jpg1-a_nelson.jpg1-a_nelson.jpghome_pictLg_0.jpg

/ 4 نظر / 29 بازدید
علامه فرزانه

از این که به ما سر زدید ممنون دوست داریم با شما بیشتر آشنا شوید اگر از مراکز شمپاد هستید منتظر لوگوی شما هستیم اگر نیستید هم همین طور

aminalzarb

سلام با mailبالا تماس بگبريد متشكرم.