ميدان مغناطيسی زمين

ميدان مغنا طيسی زمين :                                                                                                                       از 400 سال پيش  بشر می دانست که اگر ا هن ربا ئی را از نقطه ای ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 30 بازدید
مرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
آبان 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
مهر 86
1 پست
تیر 86
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 83
3 پست
خرداد 83
1 پست
آذر 82
1 پست
مرداد 82
1 پست
تیر 82
1 پست
خرداد 82
3 پست
دی 81
2 پست